Περσοναλ Δεταιλσ/Περοενλιξηεσ:
Birth/Geboren: 14.07.1995
Address/Adresse: Fechtergasse 16/17, 1090 Vienna
Phone/Telefon: +43 664 3464618
Email: tobias.sutter@quantagon.at

Εδυξατιον/Αυσβιλδυνγ:
BSc. Astronomy at the University of Vienna (October 2015 – October 2018)
MSc. Physics at the University of Vienna (October 2018 – May 2021)

Click on my photo to get to my CV.